Tobin Properties AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2016

Regulatorisk 2017-02-28

”Vi gjorde fler affärer under 2016 än något annat år. Vår produktportfölj, inklusive förvärven som tecknades under januari 2017, ökade till cirka 2 700 lägenheter. Vi tecknade bindande avtal om försäljning på totalt 892 MSEK och etablerade oss på en ny marknad, centralt i dynamiska Uppsala”. – Erik Karlin, VD

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2016

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 108 MSEK (210) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna
 • Rörelseresultatet ökade till 9 679 TSEK (–7 755)
 • Resultatet efter skatt ökade till 3 800 TSEK (–10 971)
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,21 SEK (–2,59)1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 14 (18)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 76 (0)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 406 (421)

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2016

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 892 MSEK (981) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna
 • Rörelseresultatet ökade till 48 160 TSEK (–10 213)
 • Resultatet efter skatt ökade till 43 284 TSEK (–13 293)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,02 SEK (–5,78)1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 102 (182)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 76 (227)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 406 (421)

I rörelseresultat för perioden ingår vinstavräkning från tidigare perioder. Även ”Koncernen i siffror” är påverkad. Se vidare sidan 9 i rapporten.                                                                                                                                                                                                                                                                 1) Ingen utspädningseffekt föreligger. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Tobin Properties stamaktie noterades 28 oktober på Nasdaq First North Premier. Intresset var stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Genom emissionen tillfördes bolaget 180 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, varav 31 MSEK kom från att övertilldelningsoptionen utnyttjades till fullo. I samband med noteringen flyttade även handeln i Tobin Properties preferensaktie till Nasdaq First North Premier.

Bolaget tecknade avtal om ytterligare byggrätter om cirka 150 lägenheter i projekt Golfbäcken, vid Tyresö golfbana. Det innebär att den sammanlagda omfattningen i projekten Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, som samägs med fastighetsägaren, nu uppgår till cirka 300–350 lägenheter.

Tobin ingick avtal med EQT avseende projekt Unum i Roslags-Näsby i Täby. Unum omfattar cirka 150 lägenheter och har en lagakraftvunnen detaljplan.

Bolaget tecknade avtal om förvärv av fastigheten Dragarbrunn 4:11 (Örtagården) i centrala Uppsala. Projektet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av bostadsanvändning i befintlig detaljplan. Köpeskillingen uppgick till 185 miljoner kronor.

Bolaget tecknade avtal om förvärv av fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29 vid Liljeholmskajen i Stockholm. Tobin avser att uppföra cirka 250 lägenheter när den nya detaljplanen vinner laga kraft.

KONCERNEN I SIFFROR

2016 2015 2016 2015
OKT–DEC OKT–DEC JAN–DEC JAN–DEC
Intäkter, MSEK 38,2 3,9 86,4 11
Rörelseresultat, MSEK 9,7 –7,8 48,2 –10,2
Resultat efter skatt, MSEK 3,8 –11,0 43,3 –13,3
Rörelsemarginal, % 25,3 –197,4 55,8 –93,0
Eget kapital, MSEK 387,8 311,8
Soliditet, % 46,9 59,7
Likvida medel, MSEK 61,1 151,7
Omsättningstillväxt, % 872,6 n/a 686,0 n/a
Nettolåneskuld 141,5 22,3
Antal sålda bostäder, st 14 18 102 182
Antal produktionsstartade bostäder, st 76 0 76 227
Antal färdigställda bostäder, st 0 0 91 0
Antal bostäder i pågående produktion, st 406 421 406 421
Andel sålda bostäder i pågående produktion, % 94 90 94 90
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 0 0 0 0
– varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0 0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolaget har hållit en hög förvärvstakt med stora investeringar i såväl Stockholmsområdet som i centrala Uppsala. Sammanlagt har sex projekt om cirka 55 000 kvm BOA förvärvats under året motsvarande 920 bostäder.

Under tredje kvartalet emitterades ett treårigt säkerställt obligationslån i två omgångar med ett rambelopp om 500 MSEK. Emissionerna har tillfört bolaget 300 MSEK före emissionskostnader. Obligationslånet noterades på Nasdaq First North Bond Market under tredje kvartalet.

Ledningsgruppen har breddats genom rekrytering av Per Alnefelt som ny CFO. Alnefelt kommer senast från Teleperformance där han varit Nordisk CFO och efterträder Johan Varland, en av Tobin Properties grundare, som kvarstår i ledningsgruppen och istället tillträder tjänsten som transaktionschef med ansvar för projektförvärv och affärsutveckling.

Hälften av bolagets preferensaktier (999 758 st) har lösts in för en sammanlagd lösenlikvid om 110 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Efter rapportperiodens utgång och fram till och med den 24 februari 2017 har ytterligare bindande avtal tecknats om försäljning av lägenheter till ett värde om 469 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 samt Fjärdingen 29:1 i centrala Uppsala. Köpeskillingen uppgick till 225 Mkr.

Bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Torselden 8 i Torsvik på Lidingö. Syftet med förvärvet är att genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 50 lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.

Tobin Properties har förvärvat samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att Tobin blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgick till cirka 130 MSEK. Förvärvet innebär att Tobin från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga juridiska enheter i underkoncernen.

Bolaget har emitterat ytterligare obligationer om 170 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ett rambelopp om 500 MSEK.

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2016 att utdelning till preferensaktieägarna görs med 11,50 kronor med utbetalning halvårsvis om 5,75 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås är den 9 juni och 8 december 2017. Vidare föreslår styrelsen att någon utdelning inte lämnas på stamaktien. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 maj 2017.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta: 

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.00 CET

Dokument

Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2016