Tobin Properties AB (publ) beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK

Icke regulatorisk 2019-11-25

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) har fattat beslut om en obligatorisk inlösen av samtliga 1 000 242 preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK.

I enlighet med inlösenförbehållet i § 8 i bolagsordningen har styrelsen för Tobin Properties beslutat minska bolagets aktiekapital med 100 024,2 SEK (från 12 377 173,20 SEK), genom obligatorisk inlösen av 1 000 242 preferensaktier av serie A.

Den sammanlagda inlösenlikviden kommer att uppgå till 110 026 620 SEK, motsvarande 110 SEK per preferensaktie.

För inlösen av preferensaktier av serie A gäller följande:

• I enlighet med § 8 i bolagsordningen ska inlösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie uppgå till 110 SEK per preferensaktie av serie A, vilket motsvarar 110 procent av teckningskursen vid det första emissionstillfället av preferensaktier av serie A. 

• Avstämningsdag för inlösen är den 5 december 2019.

• Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd.

• Utbetalning av inlösenbeloppet om 110 SEK per preferensaktie av serie A beräknas ske den 10 december 2019. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive  preferensaktieinnehavares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier av serie A kommer att ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd genom att ett belopp motsvarande minskningsbeloppet (100 024,20 SEK) förs från fritt eget kapital till bolagets reservfond, vilket medför att bolagets bundna kapital inte minskar. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Dokument

Release