Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties den 3 juli 2019

Icke regulatorisk 2019-07-03

Tobin Properties AB, org. nr 556733-4379, höll extra bolagsstämma den 3 juli 2019, kl. 10.00 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4 A, Stockholm. 

Extra bolagsstämman sammankallades på begäran av Klövern AB (publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. Per den 5 juni 2019 innehade Dagon Sverige AB cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier och 93,0 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Beslut om nytt antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt fastställande av styrelsens arvoden

Extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Tobin Properties AB ska vara tre ledamöter, utan suppleanter samt att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Patrik Essehorn (omvald), Rutger Arnhult (omvald) och Jens Andersson (omvald). Extra bolagsstämman beslutade vidare att utse Patrik Essehorn till styrelsens ordförande. Därutöver beslutade stämman att styrelsens arvode ska uppgå till noll (0) kronor vardera.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:  

Per Alnefelt, CFO

Telefon: +46 72 717 02 178

E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se 

OM TOBIN PROPERTIES 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. 

Dokument

Release