KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

Regulatorisk 2019-06-07

Tobin Properties AB, org. nr. 556733-4379, håller extra bolagsstämma den 3 juli 2019, kl. 10.00 hos Walthon Advokater, Stureplan 4a, 1 tr, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Anmälan m.m.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som

delsär införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 26 juni 2019,

delshar anmält sig till bolaget senast den 26 juni 2019, helst före kl. 12.00, under adress: Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm, per telefon 08-120 500 00 eller per e-post till info@tobinproperties.se.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 26 juni 2019. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna. Registreringen kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida, tobinproperties.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Antal aktier

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 123 771 732 aktier, varav 122 771 490 stamaktier och 1 000 242 preferensaktier av serie A. Stamaktierna har en röst per aktie och preferensaktierna av serie A har en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 122 871 514,2.

Förslag till dagordning

 1.    Öppnande av stämman.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordningen.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Fastställande av antal styrelseledamöter.
8.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9.    Fastställande av arvoden till styrelsen.
10.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av Klövern AB (publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. Per den 5 juni 2019 innehade Dagon Sverige AB cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier och 93,0 procent av det totala antalet röster i bolaget. Dagon Sverige AB:s förslag till beslut framgår nedan.

Ordförande vid extra bolagsstämman, fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt fastställande av styrelsens arvoden (punkt 2 och 7 – 9)

Dagon Sverige AB föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget föreslås ändras till tre ledamöter, utan suppleanter. Dagon Sverige AB föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult och Jens Andersson. Patrik Essehorn föreslås som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna ledamöter:

  • Patrik Essehorn, (född 1967). Patrik Essehorn är styrelseordförande i Tobin Properties AB och Corem Property Group AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB, Walthon Advokater AB samt EssehornNorrman Advokat AB.
  • Rutger Arnhult (född 1967). Rutger Arnhult är VD för Klövern AB, ordförande i M2 Asset Management AB och Kloster Invest AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Arnia Holding AB, Corem Property Group AB (publ) och A Group of Retail Assets Sweden AB.
  • Jens Andersson (född 1973). Jens Andersson är Head of Finance på Klövern AB (publ) och innehar vissa styrelseuppdrag inom Klövern-koncernen.

Vidare föreslås att ledamöterna Mikael Graffman och Peder Johnson entledigas från styrelsen.

Dagon Sverige AB föreslår att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete och således föreslås att styrelsens arvoden förändrat ska uppgå till noll (0) kronor vardera.

Övrigt

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

* * * * *

Tobin Properties AB (publ) 

Stockholm i juni 

Styrelsen

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (ca@avanza.se, telefon 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

Release