Kallelse till årsstämma i Tobin Properties AB (publ)

Icke regulatorisk 2016-05-03

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 juni 2016 klockan 15.00 i bolagets lokaler, Humlegårdsgatan 19A i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 28 maj 2016, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 30 maj 2016.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Tobin Properties AB på adress Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm, per telefon 08 -120 500 00 eller per e-mail till info@tobinproperties.se. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 27 maj 2016, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 28 maj 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 30 maj 2016.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut 
  • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  • om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen                                                                                                                                
  • i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier
 14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Gustav Skogö.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagets bolagsordning samt att utdelning lämnas till stamaktieägarna i enlighet med vad som följer nedan.

Till stämmans förfogande stående medel, 332 281 121 kronor, föreslås disponeras så att totalt 11,50 kronor per preferensaktie av serie A utdelas till preferensaktieägarna och 0,25 kronor per stamaktie utdelas till stamaktieägarna, motsvarande totalt 25 029 375 kronor, varav 23 000 000 kronor utdelas till preferensaktieägarna och 2 029 375 kronor utdelas till stamaktieägarna. Styrelsen föreslår att resterande belopp, 307 251 746 kronor, balanseras i ny räkning.

Enligt bolagets bolagsordning ska utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A ske halvårsvis med 5,75 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås i enlighet med bolagets bolagsordning den 10 juni 2016 och den 12 december 2016.

Avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare förslås vara den 10 juni 2016.

Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, det vill säga onsdagen den 15 juni 2016 (avseende preferensaktier av serie A och stamaktier) respektive torsdagen den 15 december 2016 (avseende preferensaktier av serie A).

Beslut om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10-12)

Styrelsen föreslås bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Erik Karlin, Johan Varland och Peder Johnson. Vidare föreslås omval av Johan Varland som styrelsens ordförande. Patrik Tillman har meddelat att han avböjer omval.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Grant Thornton Sweden AB att utse Elizabeth Falk till huvudansvarig revisor.

Slutligen föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 4 000 000 stamaktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller med apportegendom.

ÖVRIGT

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 10 117 500 stycken, varav 8 117 500 är stamaktier med en (1) röst vardera och 2 000 000 är preferensaktier av serie A med en tiondels (1/10) röst vardera, vilket motsvarar totalt 8 317 500 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga yttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, tobinproperties.se, senast från och med fredagen den 13 maj 2016 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2016

Tobin Properties AB (publ)

Styrelsen

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla funktionella och väldesignade bostäder. Vi vill utveckla stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design som särskiljer sig. Sedan den 12 december 2014 är Tobin Properties preferensaktie noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet Tobin Pref. Certified Adviser är Avanza Bank AB.

Dokument

Kallelse till årsstämma i Tobin Properties AB (publ)