KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

Regulatorisk 2021-05-25

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 juni 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av...

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 juni 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 28 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som genom poströstning önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 juni 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, senast torsdagen den 24 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 17 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 21 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget per e-post till louise.aberg@cirio.se eller per post till Cirio Advokatbyrå AB, att: Louise Åberg, Box 3294, 103 65 Stockholm. Aktieägare får inte poströsta med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud

Om aktieägaren låter ett ombud poströsta för dess räkning ska fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill poströsta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 122 771 490. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelseledamöter och revisor.
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Klövern AB (”Klövern”), som innehar ca 93,77 procent av aktierna och rösterna i Tobin Properties AB (publ), föreslår att Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Jens Andersson, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning avseende 2020 inte lämnas till aktieägarna och att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Klövern föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Klövern föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisor

Klövern föreslår att Patrik Essehorn och Jens Andersson omväljs som styrelseledamöter, och att Patrik Essehorn omväljs som styrelsens ordförande. Till ny styrelseledamot föreslås Peeter Kinnunen.

Klövern föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Skulle Ernst & Young Aktiebolag väljas, har revisionsbolaget meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att vara huvudansvarig revisor.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Tobin Properties AB (publ), Box 1093, 171 22 Solna eller via e-post till: info@tobinproperties.se senast fredagen den 18 juni 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud, senast onsdagen den 23 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Ekensbergsvägen 128 B, 172 69 Sundbyberg, och på Bolagets hemsida staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i maj 2021
Tobin Properties AB (publ)
Styrelsen